ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಧೈರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮೊದಲನೆಯವ: “ನಾನು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.”
ಎರಡನೆಯವ: “ನಾನು ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ ಮುಂತಾದ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಡನೆ ಹಗಲೂ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.”
ಮೂರನೆಯವ: “ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರದ್ದೂ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷದ್ದೇನೂ ಅಲ್ಲ;  ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೆ? ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ ಕಾಲ
ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ?”
***