ಭಾವನೆಗಳ
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
ಹೃದಯದ ಕದ
ತಟ್ಟುವ ಪದಗಳ
ರಾಶಿಯೇ ಕವನ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)