ಇಳಾ ನಿನ್ನ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯಕೆ
ಇದುವೆ ನನ್ನಯ ಪಲ್ಲವಿ
ಬಾನುವಿನ ಪ್ರಣಯ ಪರಿಧಿ
ಕಾಣಬಲ್ಲವನೇ ಭವಿ?||

ನಿನ್ನ ಅವನ ಆಂತರ್ಯದ
ಅರಿವಿನರಿವು ದುಸ್ತರ
ಅಂತರಂಗದಂತರಾಳದಾಳ
ಎನಿಎನಿತೊ ಬಿತ್ತರ||

ಅವನ-ನಿನ್ನ ಮೌನ `ವಿಶ್ವ’
ಜಗದ ಜಗಕೆ ಭಾಷ್ಯಿಕೆ
ಮೌನದಳವಿನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ
ಸೃಷ್ಟಿ ಸತ್ಯದ ಚಂದ್ರಿಕೆ||

ಹೊನಲ ನಂದನ ಭೂಮಿಕೆಯಲಿ
ಭಾವವಲ್ಲರಿ ಚಂದನ
ಹೊನಲೊನಲಿನ ಕಿರಣಗಳಲಿ
ಅಕ್ಕರದಕ್ಷರಗಳ ಕ್ಷಯ ತೋರಣ||

*****

ಗಿರಿಜಾಪತಿ ಎಂ ಎನ್
Latest posts by ಗಿರಿಜಾಪತಿ ಎಂ ಎನ್ (see all)