ಅಕ್ಷರಕೆ
ಜೀವ ತುಂಬಿ
ಬೆಳಸೆ
ಅಕ್ಷಯದ
ಭಾವ
ಜೀವದುದ್ದಕ್ಕೆ.
*****