ಅಕ್ಷರಕೆ
ಜೀವ ತುಂಬಿ
ಬೆಳಸೆ
ಅಕ್ಷಯದ
ಭಾವ
ಜೀವದುದ್ದಕ್ಕೆ.
*****

Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)