ನಲವತ್ತಾಗುವವರೆಗೆ
ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ
ಬದುಕಿರುತ್ತಾರೆ
ನಲವತ್ತಾದ ನಂತರ
ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ
ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)