ಹಠಮಾರಿ ಹೆಣ್ಣು
ಸ್ತ್ರೀಕುಲಕ್ಕೆ ಹುಣ್ಣು
ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವನ
ಬಾಯಿಗೆ ಮಣ್ಣು
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)