ಈ ಭೂದೇವಿಯ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು
ಆದರೂ ಅವಳ ಮೇಲೇ ಚಂದ್ರನ ಕಣ್ಣು
*****