ಹೆಣ್ಣು ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣು
ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ
ತೆರೆಯಬೇಕು
ಗಂಡನ ಒಳಗಣ್ಣು
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)