ಪಾಪು : “ಶಟ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಸೋಪು ಕೊಡಿ”
ಶೆಟ್ರು : “೫೦೧ ಕೊಡ್ಲಾ”
ಪಾಪು : “ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬೇಡ ಒಂದು ಸಾಕು”
*****

ತೈರೊಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ ಉಡುಪ
Latest posts by ತೈರೊಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ ಉಡುಪ (see all)