ಹುಳಗಳು ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸಿ ಸತ್ತು
ರೇಶ್ಮೆಯಾಗಿ ಮಡಿವಂತರ
ಮೈಮೇಲೆ ಏರಿದರೆ
ಮಡಿ ಇರುವರಂತೆ –
ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಮುಟ್ಟಿದರೆ
ಮೈಲಿಗೆಯಾಗುವರಂತೆ
ನೀತಿಪಾಟ
ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವನಾವನೊ?…..
*****

Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)