ಶಿವಮುನಿಗಣಾ
ಢಂ ಢಂ ಡಮರುಗ
ನಟರಾಜ ನಾಟ್ಯವಿಲೋಲ
ತೊಮ್ ತನಾಂತ ನಾದರೂಪವಿಹಾರಿ||

ಝಣ ಝಣ ಝಣ ಕುಮಿತ
ಮನ ಮನ್ವಂತರಾ ರೂಪ
ಜಟೌ ಜಟೌ ಸ್ವರೂಪ
ಗಜ ಚರ್‍ಮಾಂಭರ ವಿಶ್ವವಿಹಾರಿ ||ಶಿ||

ಯೋಗ ಭೋಗ ಮಾನಸ
ಕೈಲಾಸ ವಾಸ ವಿಲಾಸ ಪಾರ್‍ವತಿಪತೇ
ಹಿಮಮಣಿ ಮುಕುಟ ತ್ರಿಶೂಲ
ಸರ್‍ವಾಂಕಿತ ಶೋಭಿತ ವಿಭೂತಧಾರಿ ||ಶಿ||

ಚಂದ್ರಕಳಾ ಭೂಷಿತ
ನಾಗಾಭರಣ ಶೋಭಿತ
ಟಕಿತಕಳಾಂತ ದಿಮಿಟಕಿತ ವರನಂದೀಶ
ಗಂಗಾಧರ ಶಿವಶರಣಾ ಹಂಸನಾದವಿಹಾರಿ ||ಶಿ||
*****

Latest posts by ಹಂಸಾ ಆರ್‍ (see all)