ಇಂದು
ಆಗಿವೆ ಅಪರೂಪದ
ಆಸ್ತಿಗಳು;
ಅರಸ, ಅಂಬಾರಿ, ಮತ್ತು ಆನೆ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)