ಬುವಿಯ
ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರವ
ಬಯಸಿ ಬಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ಹ್ಲಾಷ್
ಮಿಂಚಾಗಿರ ಬೇಕು!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍

Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)