ಹಸಿವಿಂಗಿಸಿದ
ರೊಟ್ಟಿಯ ಧನ್ಯತೆ
ರೊಟ್ಟಿಯ ಪಡೆಯಬಲ್ಲ
ಹಸಿವಿನ ದಾರ್ಷ್ಟ್ಯದ
ಎದುರು ಅಮುಖ್ಯ.