ಕಲ್ಯಾಣನಗರದಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗಣಂಗಳು
ನಲ್ಮೆಯಲಿ ಕೇಳುತ್ತಲೀ
ಅಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಶಿವಶರಣರಾಗ ಕೂಡುತಲಿ
ಬಲ್ಲಿದ ಬಸವನ ಮಹಿಮೆ ಪಾಡುತಲಿ
ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಕೈಮುಗಿದು ಕೇಳುತ್ತಲಿ ||೧||

ಬಿಜ್ಜಳರಾಜಗೆ ಉರಿಬಾಳ ಬಿದ್ದಿತ್ತು
ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾರುವ ಕೃಷ್ಣನು ಬಂದಾ
ಸೋಜಿಗದೀ ಮಾತು
ಸಾಜವು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲಾ
ಇದರರ್ಥ ಬಲ್ಲವನೆ ಬಲ್ಲಾ ||೨||

ಬತ್ತೀಸಾಯೆಂಬುವ
ನೆತ್ತಿಯೊಳು ಬಿರಿದಿತ್ತು
ನೆತ್ತಿಯೊಳದರ ವಸುಗೆ
ಉತ್ತಮ ಶರಧಿಯೊಳೊತ್ತಿಟ್ಟು ನೋಡಲು
ಎತ್ತನೋಡಲು ಬೈಲು ಬೈಲದು ಕೂಡದೆ ||೩||

ಕರಿಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಅರಳಿ ಕಲ್ಯಾಣದಲಿ
ಅಲ್ಲಮಪುಭುವಿನ ಕಾಣುತಲಿ
ಗೊಲ್ಲತೇರು ಹಾಲ್ಬೆಣ್ಣಿ ಮಾರುತಲಿ
ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರಿದಳ ಹುಟ್ಟುತಲಿ
ಲೋಕಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತೋರುತಲಿ ||೪||

ಬನ್ನಿಯ ಮರದೊಳು ಬೇವಿನ ಮರ ಹುಟ್ಟಿ
ಚನ್ನಾಗಿ ಹಾಲ್ಗರಿಯುವದು ಕಲ್ಯಾಣನಗರದಲಿ
ಸಾಲ ದೀವಿಗಿ ಬೆಳಕಿನಲಿ ನಲಿನಲಿದಾಡುತಲಿ
ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನು ಕೇಳುತಲಿ ಗುರುಗೋವಿಂದನ ಧ್ಯಾನದಲಿ
ಕರ್ಪುರ ಬೆಳಗುತಲೀ ಬೆಳಗಾಗುತಲಿ ||೫||
*****