ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕ
ಕೊಡುವ ಕಣ್ಣು
ಚಂದ್ರ ಬೆಳಕ ಪಡೆದು
ಮುಗುಳು ನಗುವ ಹೆಣ್ಣು!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)