ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕ
ಕೊಡುವ ಕಣ್ಣು
ಚಂದ್ರ ಬೆಳಕ ಪಡೆದು
ಮುಗುಳು ನಗುವ ಹೆಣ್ಣು!
*****