ಒಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ
ಒಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದು
ಮೌನ ದವನ!
ಎರಡು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ
ಕೇಳಿ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲೂ
ಬಿಡುವುದು ಜಗಳ ಕದನ!!
*****