ಹೆಡಗಿ ಕೋಲು (ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ)

ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ ಆಲಕ್ಕೆ ನೆರುಳಲ್ಲಾ ನಾನ್ ಹುಟ್ಟಿ ಮನಿಗೇ ಹೆಸುರಾದೆ ಕೋಲೇ || ೧ || ತಂದಿದ್ದರೆ ತವರಕ ಹೆಚ್ಚು ತಾಯಿದ್ದರೆ ಬಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪತಿ ಪುರಷ ಕೋಲೇ || ೨...
ಪಾಪಿಯ ಪಾಡು – ೧೩

ಪಾಪಿಯ ಪಾಡು – ೧೩

ಅವರು ಲೆಬ್ಲಾಂಕನನ್ನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಬಿಗಿದು ಕಟ್ಟಿ ಪೂರಯಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಥೆನಾರ್ಡಿಯರನು ಒಂದು ಕುರ್ಚಿಯನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನ ಎದುರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ' ಮನ್ಸಿಯುರ್, ನೀನು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ದುದು ತಪ್ಪು, ನಿನ್ನ...

ಬರಹ

ದೇವಾ ನಿನಗೊಂದು ಕೋರಿಕೆ ಮಾಡದಿರು ನನ್ನ ಬದುಕು ತೋರಿಕೆ ಹೃದಯದಲಿ ಅರಳಲಿ ಜ್ಞಾನ ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿ ದಿವ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಈ ವಿಶಾಲ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ನಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಬ್ಬಲಿ ನನ್ನವರೆಂಬುವವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys