ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ

ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ದ್ದ ಪೂಜೆಯೇ ಸಿರಿಯಿಂದು ಮರೆಯಾಗಿದೆ-ಎಲ್ಲ-ಮರೆಯಾಗಿದೆ! ೧ ಅಳತೆಯಿರದನಿತು ದೀವಿಗೆಯೋಳಿ ತೊಳತೊಳಗಿ, ಬೆಳಗಿಸಿದುವಂದು ದೇವಿಯ ವರದ ಮೂರುತಿಯ ; ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಂದು ತಿಳಿನೇಯವನು ದೀವಿಗೆಗ- ಳಿಳಿದು ಕರ್ಗತ್ತಲೆಯು ಕವಿದು ಮುಸುಕಿದೆ ಗುಡಿಯ. ದೇವಿಯಾ ವರದಮೂರುತಿ ಕಾಣದಿಹುದು;...

ಬರಿಯ ಮಣ್ಣ ಹಣತೆ ನಾನು

ಬರಿಯ ಮಣ್ಣ ಹಣತೆ ನಾನು ಅದರ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶಕನು ನೀನು| ನಿನ್ನ ಕಾಂತಿಯ ಕರುಣೆ ಬೆಳಕಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವೆನು ನಾನು|| ನೀನು ಬೆಳೆಗುವವರೆಗೂ ನಾನು ಮಿನುಗುವೆನು| ನೀನು ಹೊಳೆಹೊಳೇದಂತೆ ನಾನು ಹೊಳೆಯುವೆನು| ನಿನ್ನಿಂದಲೆನ್ನ ತಮವ ತೊಳೆವೆನು||...

ಅಣುಬಾಂಬು

ಅಣುಬಾಂಬುಗಳು ಆಣೆ ಮಾಡಿದವು ಸಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾವಿಯ ತೊಟ್ಟು ಕಾದುಕೂತವು ಗಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಗಡಿಯೆಂಬುದು ಗಡಿಯಲ್ಲ ಅದು ಗುಡಿಯಣ್ಣ ಎಂದವು ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳು ಸಾಗರ ಸೇರಲಿ ನಮಗದು ಮಡಿಯಣ್ಣ ಎಂದವು ಅಣುಬಾಂಬುಗಳು ಅಗೋಚರವಾಗಿವೆ...
‘ಮೋಹ ಮತ್ತು ಸಾವು’ ಇವುಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ-ಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್‌ರ `Anna Karenina’

‘ಮೋಹ ಮತ್ತು ಸಾವು’ ಇವುಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ-ಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್‌ರ `Anna Karenina’

"Happy families are all alike; every unhappy family is unhappy in its own way". ಇದು ಕಾದಂಬರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸಾಲುಗಳು. ಕೌಟಂಬಿಕ ಸತ್ವವನ್ನು ಎರಡೇ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟ ಅಪೂರ್‍ವ ನುಡಿ....

ಸಹಕರಿಸಿ ಪ್ಲೀಜ್

ಕಾತರದಿ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದ ಮಗು ಸ್ಪಷ್ಟಿಕರಣಕೆ ಬಂದು ತಂತು ನಗು ಕೇಳಿತು ಅಪ್ಪ ಇದರರ್ಥ ಹೇಳು ಸಿಡುಕಿ ಹೇಳಿದ ನಿಂದೇನೋ ಗೋಳು? ಆ ಮಗು ಅಮ್ಮನ ಬಳಿ ಸಾರಿತು ಬಾಯಿ ತೆರೆವ ಮೊದಲೇ ಸಿಟ್ಟಿನಲಿ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys