ಭೇದ

ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮದು, ಆದರೆ ಕಾವೇರಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮನೋ ಭಾವ ಕೆಲವರದ್ದು ಮನದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗೆದು ಒಂದಾಗಬೇಕು ಕನ್ನಡಿಗರು ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಕಾವೇರಿಯಾದರೇನು? ಕೃಷ್ಣೆ, ತುಂಗ ಭದ್ರ, ಮಹದಾಯಿ ಆದರೇನು? ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲ...

ಕೊನೆಗೀಗ ನೋವೆಂದರೆ…..

ಈ ನೋವು ಸಪಾಟು ಬಯಲಿನಲಿ ತಣ್ಣಗೆ ಹರಿವ ನದಿಯಲ್ಲ ಸೂಜಿ ಕಣ್ಣಿನಲಿ ಬಳುಕುತ್ತಾ ಮೈಕೈ ನೆಗ್ಗಿಸಿ ಹಾದು ತೊಟ್ಟು ತೊಟ್ಟಾಗಿ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ ಮಳೆ ನೀರು ಹನಿಹನಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಒಳಗನ್ನೇ ಆವರಿಸಿದಂತೆ ಈ ತೇವ...
ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸ : ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸ : ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿನಿಯಮ ೧೯೮೩ರ ೨ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ೨೫ನೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ‘ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ ತರಗತಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ...

ಆಡಿನಾ ಮರೀ!

ಆಡಿನಾ ಮರೀ, ಆಡ ಬಾರೆಲೆ! ಓಡ ಬೇಡೆಲೆ, ನೋಡಿ ನನ್ನನು! ಅರಳಿ ಎಲೆಯನೂ, ಹಲಸಿನೆಲೆಯನೂ, ಹುರುಳಿ ಕಡಲೆಯಾ, ಕಲಸಿ ಕೊಡುವೆನು. ಮಾತನಾಡದೇ, ನನ್ನ ನೋಡದೆ, ಏತಕ್ಹೋಗುವೆ? ಆಡಿನಾ ಮಗೂ! ***** (ಕವಿಶಿಷ್ಯ)