ಪಾಠ

ಅನುದಿನವೂ ಪಾಠ ನನಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯ ಬದುಕು ಅನಂತ ನಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಶಾಂತ ಹೊಯ್ದಾಡಬೇಡ ಅತ್ತಿತ್ತ ನಿಲ್ಲು ನೀನು ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತ ಅನ್ನುವವರು- ಅವರಿಗದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ರಸವನ್ನು ಕಸ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಬಿಡು...

ಪೂರ ಪಳಗದ ನಟ ಅಭಿನಯದ ಹೊತ್ತಿನಲಿ

ಪೂರ ಪಳಗದ ನಟ ಅಭಿನಯದ ಹೊತ್ತಿನಲಿ ಹೆದರಿ, ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ಇಲ್ಲ , ಭಾವವೇಶವಶನಾಗಿ ನಟನೆಯಲಿ ಅಭಿನಯದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೆ ಕಳೆಯುವ ಹಾಗೆ, ನನ್ನಲ್ಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ತಪ್ಪಿ, ನಾ ತಪ್ಪುವೆನು ಹೃದಯದೊಲುಮೆಯ ಜೇನ...
ಪುಂಸ್ತ್ರೀ – ೪

ಪುಂಸ್ತ್ರೀ – ೪

ಶಿಶುವ ಬಲಿಗೊಂಡಳಾ ರಣಮಾರಿ ಏಳಲಾಗುತಿಲ್ಲ. ಏಳಬಾರದೆಂದು ರಾಜವೈದ್ಯರು ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವನು, ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವನು ಈಗ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಯೋಚಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳಾದವು ಬಾಣ ಚುಚ್ಚಿ. ಆ...