ಜ್ಞಾನಯೋಗಿ

ಯಾರಿಗಿದೆ? ಭವ್ಯ ಭವಿತವ್ಯದ ಮನಗಳಲಿ ಅರಿವಿನ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಶಿವ ಕಾಯಕ. ಯಾರಿಗಿದೆ? ಅಲೆ ಅಲೆಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುವ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗಳ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲಿ ರಾರಾಜಿಸಿ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆಯುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಯಾರಿಗಿದೆ?...
ಆಹುತಿ

ಆಹುತಿ

ನಾನು ಎಂ.ಎ ಪಾಸಾಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತೂ ಕಡೆಗೆ ಹುಡುಗಿಯೂ ನಿಶ್ಚಯವಾದಳು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮನೆ, ಆವಳಿಗೂ...