ಆಗು ಕಾರಣ ಪುರುಷ ನೀಂ

ನನ್ನ ಗೆಳೆಯಾ ಚಿನ್ನ ತೆನೆಯಾ ಆಗು ಕಾರಣ ಪುರುಷ ನೀಂ || ತೋಳ ಬಲವು ತೋಳವಾಗದೆ ಬಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಎತ್ತಲಿ ಬುದ್ದಿ ಬಲವು ಬೂದಿಯಾಗದೆ ಬೆಂದ ಬಡವರ ಅಪ್ಪಲಿ ಹಸಿರು ಆಗೈ ಹೂವು ಆಗೈ...