ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಭೇಟಿ

ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಬರಕೊಟ್ವ ಉಂಬಳಿ ಈ ಗದ್ದೆ ಬಯಲು ಮನೆ ಮಠ ಅ ಮುದುಕ ಹೊದ್ಡ ಕಂಬಳಿ ? ಎರಡು ತಲೆಮಾರಿಗಿಂತ ಹಿ೦ದಿಲ್ಲದ ಇತಿಹಾಸ ಆದರೂ ಗುಡ್ಡದ ಕೆಂಗಣ್ಣ ದೇವತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೊಡಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮದ...

ಕೆಣಕದಿರಿ ಕವಿಯ

ಕವಿಗಳನು ಕೆಣಕದಿರಿ ದಮ್ಮಯ್ಯ ನೀವು ಕವಿಯಲ್ಲದವರಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಕವಿತನವು ಭಳಿ ಭಳಿರೆ ಭಳಿರೆಂದು ಹೊಗಳದಿರಿ ಸಾಕು ಹೊಗಳಿಕೆಯು ತೆಗಳಿಕೆಯು ಕವಿಗೇನುಬೇಕು ಆವ ಭಾವಗಳವನ ಮುತ್ತಿಕೊಳುತಿಹುವೊ ಆವ ಕ್ರಾಂತಿಗಳೆದ್ದು ಅಟ್ಟಿಬರುತಿಹುವೊ ಆವ ರಾಜ್ಯವಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬಳಲುವನೊ...