ನಿನ್ನೊಳಗೇ ಇದೆ ಬಾನು

ನಿನ್ನೊಳಗೇ ಇದೆ ಬಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕಾನು ಉರಿಯುವ ಹಗಲು ಸುರಿಯುವ ಮುಗಿಲು ಎಲ್ಲಕು ತವರೇ ನೀನು ನೀನಲ್ಲ ಬರಿ ದೇಹ, ದೇಹಕೆ ಹುಟ್ಟುವ ದಾಹ ನೀರಿಗೆ ನಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲದ ದಾರಿಗೆ ಸೂರೆಹೋಗುವ ಮೋಹ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys