ಅಬ್ಬಾ! ಯೀ ಯೆಂಗ್ಸ್ರೇ ಯೀಗೇ…

ಅಬ್ಬಾ! ಯೀ ಯೆಂಗ್ಸ್ರೇ ಯೀಗೇ…

ಅಬ್ಬಾ! ಯೀ ಯೆಂಗ್ಸ್ರೇ ಯೀಗೇ... ಅಪ್ಪಟ ಕಾಗೆಯಾ ಆಗೇ... ಕರೀ ಗಡೆಗೆಲಿ, ವಂದ್ಗಳಿರೆ... ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ... ಕರೆವರೂ... ತಮ್ಮೇ ಬಳ್ಗವ್ನೆಲ್ಲ... ಯಿರಾದಿಲ್ದೆ, ಯಿರಾದೆಲ್ಲಾ... ಯಿಕ್ಕಿ ಯಿಕ್ಕಿ... ತಮ್ಮೊಟ್ಗೆ, ತಣ್ಣೀರ್‍ಬಾಟ್ಟೆನ್ವೂ, ವರ್‍ನಾಡ್ನಿ ಅನ್ಪೂರ್ಣೀಯರು! ೧ ಆಹಾ!...