ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು?

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು?

[caption id="attachment_6211" align="alignright" width="300"] ಚಿತ್ರ: ಅಪರ್ವ ಅಪರಿಮಿತ[/caption] ದೇವರು ಮಾಡಿರುವ ಮನುಷ್ಯರೇ! ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಿರುವ ದೇವರೇ! ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆಗಳು ಮೂಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು "ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಓದು!...