ಕಿಟ್ಟುಣ್ಣಿ ಸರ್ಕಸ್ಸು

ನೆನೆಯದೆ ಇರುವಾಗ ಬರುತ್ತಾನೆ ಕಿಟ್ಟುಣ್ಣಿ (ಅವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯಿರಲಿ!) ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸರಂಜಾಮುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಬಂದು ಶಾಲೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಡುತ್ತಾನೆ ಗೂಟ. ಡೇರೆಯಿಲ್ಲದ ಸರ್ಕಸ್ಸು, ಕಿಟ್ಟುಣ್ಣಿ ಸರ್ಕಸ್ಸು ನಿಜವಾದ ಸರ್ಕಸ್ಸಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಡೊಂಬರಾಟಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ-ಯಾವಾಗಲೂ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys