ಹೇಳಿ ನೀವೆ

ಹೆಮ್ಮೆಗೋ safety ಗೋ ಕನ್ನಡಿ ಬೀರು ತಂದರೂ ಒಳಗಡೆಯೆಲ್ಲು ಕಚಡಾ ತುಂಬಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವ, ತಲೆದಿಂಬು ಕೆಳಗೆ ಆಭರಣ ಇಡುವ, ಇವಳ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಒಣ ಧೀಮಾಕಿನ ಹೆಣ್ಣಾಗಬೇಡ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys