ಇದು ಮೊದಲು

ಪ್ರಿಯ ಸಖಿ ಅನ್ನವನು ಕೊಡು ಮೊದಲು ಬಟ್ಟೆಯನು ಕೊಂಡು ಉಡಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಡು ಮನೆಗಳನು ಬಳಿಕ ನೀನು ಕವಿಯಾಗಿ ಬಾ ನೀತಿವಿದನಾಗಿ ಬಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಮನುಜಕತೆಯನು ಕಲಿಸು ಬಾ ಇವನದನು ಕಲಿಯ ಬಲ್ಲ! ಇದು...