Day: May 18, 2015

#ಕವಿತೆ

ಉರುಳಿರುವ ತಾರೆಗಳು

0

ಉರುಳಿರುವ ತಾರೆಗಳಿಗಳುತ ನಿಲ್ಲುವರುಂಟೆ? ಮೂಡಿರಲು ಮೂಡಲಲಿ ಉದಯದರಳಿನ ಕಂಪು ಕಳೆದ ಕಾಲದ ತಂಟೆ ಇಂದೇಕೆ? – ಹೊಸ ತಂಪು ಹೃದಯದೊಳಗರಳಿರಲು, ಕಂಪು ಸವಿವುದಬಿಟ್ಟು ಅಳಿದ ಕನಸುಗಳನ್ನು-ಸತ್ವವಿಲ್ಲದ ಹೊಟ್ಟು ಅದು ಎಂಬುದನೆ ನೀ ನಂಬದೆಯೆ ಮೊಗೆಮೊಗೆದು ಮೇಲೆಸೆದು ಆನಂದ ಪಡಲೆಂದು ಚಿಂತಿಸುತ ನೀನಿಂದು ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಗೂಡಿಸಿಹೆ -ಕಾಲ ಸಾಗುತ್ತಲಿದೆ! ಕಾಲಜೇಡನು ನೇದ ಬಲೆಯು ಜೀವದ ಗೋರಿ ಅದರ […]