ಹಳೆಯ ಹಾಡು

ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ಹಳೆಯ ಹಾಡೇ ಸಾಕು! ಹೊಸ ರಾಗ-ಹೊಸ ತಾಳ ಹೊಸಭಾವಗಳ ಮೇಳ ಯಾವುದೊಂದೂ ಬೇಡ. ಹೃದಯದೊಲವನು ಮೀಟಿ ಒಲವ ನೀರನ್ನು ತರಿಸಿ ಹೊಸ ರಾಗ-ಹೊಸ ತಾಳ ಹೊಸ ಭಾವಗಳ ಮೇಳ ಹಿಗ್ಗಿ ಹರಿಸುವ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys