ಚರಮ ಗೀತೆಯಲ್ಲೊಂದು ಅಳುಕು..

ಚರಮ ಗೀತೆಯಲ್ಲೊಂದು ಅಳುಕು..

[caption id="attachment_6626" align="alignleft" width="300"] ಚಿತ್ರ: ಸ್ಟಕ್ಸ್ / ಪಿಕ್ಸಾಬೇ[/caption] ಸಾವಿನ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲನುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ಕೊಡದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಂಧಿಸುವಾಗಿನ ಯಮಯಾತನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೂ ಊಹಿಸಲಾರೆ....