ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಇದು ಐಸುರ ಬಳ್ಳಿಯ ಹಿಡಿದು ಬರಿದೆ ಘೋರ || ಪ || ಜಾರತ ಕರ್ಮ ತೀರಿದ ಮರ್ಮ ಆರಿಗಿಲ್ಲದ್ಹೋಯಿತು ಐಸುರ || ೧ || ವಸುಧಿಯೊಳು

Read More