ಕೂಜನದ ಹಾಡು

ಪ್ರಕೃತಿ ನೀನು ಬರೆದ ಕಾವ್ಯ ಹಾಡುತಿಹುದು ಕೂಜನ (ಕೋಗಿಲೆ) ಅರ್ಥಸುಳಿಗಳ ಸೆಳವಿನಾಚೆ `ಕೇಳುವಂತೆ, ಜನಮನ ಕಣ್ಣ ತೀಡೋ ಹಸಿರಸಿರ ಸಾಲ ಸಾಲಿನಕ್ಕರೆಯಕ್ಕರ ಭಾವವರಳಿ ನಲಿದು ನಲಿವ ರಾಗಮಾಲಿಕೆ ನೂಪುರ ವಿಶ್ವ ಸಿಂಧುವು ವಿಶ್ವ ಬಿಂದುವು...