ಏ ಸಖರಿಯೆ ನಾ ಸಖರಿಯೆ

ಏ ಸಖರಿಯೆ ನಾ ಸಖರಿಯೆ ಬ್ಯಾಸರಾದಿತು ಮನವ ಆಸರಿಸಿ ತೈಯ್ಯ ||ಪ|| ಪರಸತಿಗೆ ಒಲಿದು ವಿಸ್ತರದಿ ತಿಳಿದು ಜರಿದು ಪಾದ ಪೋಗಿರಿ ರತಿಸತಿಯ ||೧|| ಬಾರದೆ ನಿಂತು ತೋರಿತು ಪಂಥ ಜಾರಿದ ಪಾದ ಪೋಗಿ...