ಏನಿದು ಪೇಳು ಆತ್ಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ

ಏನಿದು ಪೇಳು ಆತ್ಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ||ಪ|| ನಿನ್ನ ನಿಜವನು ತಿಳಿಯದೆ ಭವದೊಳು ಮುಳು ಮುಳುಗಿ ಶುಭ ಉಳಿಯದೆ ನೀ ||೧|| ಪರಮಸಾಗರ ಜೀವನ ಧರೆಗಾಳ್ದ ಈ ಘನ ಅರಿಯದವಗೆ ಬರೆ ಉಸುರಿದರೇನಿದು ಸುರ ಅಜ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys