Day: August 19, 2010

#ಕವಿತೆ

ಕರುಣ ಬಾರದೇನೋ ಸದಾಶಿವ

0

ಕರುಣ ಬಾರದೇನೋ ಸದಾಶಿವ ಕರುಣ ಬಾರದೇನೋ                                        ||ಪ|| ಧರಣಿ ಜನರು ಈ ಪರಿ ಮರಗುದ ಕಂಡು                                ||ಅ|| ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆಲ್ಲೋ ಭೂಮಿ ಈ ಲೋಕವ ಕಟ್ಟಿ ಆಳುವ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮದ ಕೊಲಿ ಸುಟ್ಟು […]