ಚುಟುಕ

Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)

ದೇವ ಬಯಸಿದರೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಬೆಳಕ ಕಿಂಡಿ! ದೇವನೆನಸಿದರೆ ತುಂಬಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಪ್ರೇಮದಾ ಗಿಂಡಿ! *****

Read More

ಜಾಣ ಹಸಿವಿಗದರದೇ ಆಳ ಅಗಲ ವಿಸ್ತಾರ ಉರುಟು ಮೇಲ್ಮೈ ರೊಟ್ಟಿ ನೇರ. ಮರುಳತೆಯ ಸಾಕಾರ. *****

Read More
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)

ಬಡತನದ ಮಡುವಿಂದ ಕೊಸರಿಕೊಂಡು ಹೋದ ವೀರ – ದೇಶ ರಕ್ಷಿಸಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನು ಅನಾಥಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಾಲಿಯಲಿ ತುಂಬಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾದ. *****

Read More
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)

ಆದರವಿಲ್ಲದ ಮನೆಯ ಹೋಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ನುಂಗಲಾರದ, ಉಗಿಯಲಾರದ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪ *****

Read More
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)

ಅಜ್ಜಿ ಹೊಸೆಯುತ್ತಾಳೆ ಹೂಬತ್ತಿಯನ್ನು; ಅಜ್ಜ? ನೆನಪುಗಳ ಬುತ್ತಿಯನ್ನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನನ್ನಾ?! *****

Read More
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)

ಇಂದ್ರಿಯ ಮನ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಕುರಿಗಳು ಸಾರ್ ಕುರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕದ ಕೋಲಿರಬೇಕು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕೋಲ್ಮಿಂಚು ಮಳೆಬರುವ ಮುನ್ನ ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕು. *****

Read More

ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮರೆತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತದೆ ಹಸಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಳಿಗೆಗೊಂದು ಪಾತ್ರ ರೊಟ್ಟಿ ನೆಪ ಮಾತ್ರ. *****

Read More
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)

ಇಂತಿಂತಿಷ್ಟೇ ಔಷದಿಗೆಂದು ಖರ್‍ಚಿಸಿ ಅಷ್ಟಷ್ಟೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನಾಳೆಯ ಊರುಗೋಲು ಕೊಳ್ಳಲು – ನಾಡದ್ದಿನ ಹೊಲಸು ತೊಳೆಯುವವರಿಗೆ ಕೊಡಲು – ನಂತರ, ಹೆಣ ಹೊರುವವರಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ಇಟ್ಟು ತರಸ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಕ್ಕಳು

Read More
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)

ಬದುಕೆಂದರೆ ಬಾಲ್ಯ – ಆಟ ಯೌವ್ವನ – ಚೆಲ್ಲಾಟ ಮುಪ್ಪು – ಮೆಲುಕಾಟ ಸಾವು – ಓಟ *****

Read More