ಚುಟುಕ

ಗಮ್ಮತ್ತು

ಮತ್ತೇರಿಸುವ ಮುತ್ತು ನಮಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮತ್ತೇರಿಸುವ ಮದಿರೆಯ ಮೊತ್ತು (ಬಿಲ್) ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತೆತ್ತಲು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದುದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಿಮ್ಮತ್ತು. *****

ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು

ಅದೆಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದೆಯೋ ಮೊದಲು ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಳುವ ಧರ್ಮ, ಧರ್ಮಯುದ್ಧ, ಜಿಹಾದ್ ಅದೆಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಲು, ಬಾಣ, ಗದೆ, ಕೋವಿ, […]