ಚುಟುಕ – ಚಿಲುಮೆ

ಚುಟುಕ

ಸೃಷ್ಟಿ

ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಕಲ ಕಲ ಕುಲು ಕುಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಂತಿ. *****

ನೆಮ್ಮದಿಗೂ ಬಿಡದ….

ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲು, ನೆರಳಿನ ಆಸೆ ಉಸ್ಸೆಂದು ಕುಳಿತರೆ ದುತ್ತೆಂದು ಬರುತ್ತಾರೆ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಕೊರಕಲು ಧ್ವನಿ ಕೂಗಿಗೆ ಎಂಟಾಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ – ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾಕಿðಗೇಕೆ […]