ಜ್ಞಾನದೀಪ

ಬಾನ ಬಟ್ಟಲ ತುಂಬಿ ಬೆಳಗುವೆ. ಜ್ಞಾನ ದೀಪದ ಆರತಿ! ನೂರು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರಿ ಕೂಗಿದೆ ಜಗದ ಬಟ್ಟಲ ಗಟ್ಟಕೆ ಮೂರು ಲೋಕಾ ಮೀರಿ ಹಾರಿದೆ ಶಿವನ ಸುಂದರ ತೋಟಕೆ ಕಣ್ಣ ಅಂಚಲಿ ಮಿಂಚು ಸಂಚಲಿ...