ಮಹಿಳೆಗೆ
ಮೂರರಲ್ಲೊಂದು ಮೀಸಲಾತಿ;
ಪುರುಷ ತಿರುಗಿಸುವಂತಿಲ್ಲ
ಅವನ ಮೀಸೆ ಅತಿ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)