ಮಹಿಳೆಗೆ
ಮೂರರಲ್ಲೊಂದು ಮೀಸಲಾತಿ;
ಪುರುಷ ತಿರುಗಿಸುವಂತಿಲ್ಲ
ಅವನ ಮೀಸೆ ಅತಿ!
*****