ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ
ಹಾಕುವ ಗಾಳ
ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದ ಆಳ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)