ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಂತರ
ತರುತ್ತದೆ ಗಂಡಾಂತರ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)