ಬುಗರಿಯ
ಬುಡದ
ಮೊನೆಯ
ಮೊಳೆ ನಾನು
ಬಿಡಿಸಿರುವೆ
ನೆಲದಲ್ಲಿ
ಬಾಳ ರಂಗೋಲೆ
ಹಾಡಿ ಸುವ್ವಾಲೆ!
*****