ಹುಡುಗಿ ಗಾಜಿನ ಬೊಂಬೆ
ಬಲು ಜೋಪಾನ ಎದೆಯಲಿಡು
ಮುದುಕಿ ಮಣ್ಣಿನ ಬೊಂಬೆ
ಎಡುವೆ ಸೋಪಾನ ಗೋರಿಯಲಿಡು
*****