ನನಗಾಗಿ
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ
ನೀನು,
ನನ್ನಿಂದ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವು
ದಾದರೂ
ಏನೂ?
*****