ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯುವವರು
ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುರಿಯುವವರು
ಕೈ ಎತ್ತಿ ಇಳಿಸುವವರು
ಬಾಯಿ ಮಾಡುವವರು
ಬೊಗಳಿ ಕಚ್ಚದೆ
ಬಾಲಮುದುರಿ
ನಾಯಿಯಂತೆ ಮಲಗುವವರು
ಹೀಗೂ ಇದ್ದಾರೆ
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)