ಒಂದು ಸಾರಿ ಸಿಂಹವೊಂದು
ಮದುವೆ ಆಯಿತು
ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನು ಊಟ-
ಕೆಂದು ಕರೆಯಿತು.

ಆನೆ ಕರಡಿ ಚಿರತೆ ಹುಲಿ
ಒಂಟೆ ಬಂದುವು
ಕುದುರೆ ನರಿ ಬೆಕ್ಕು ಉಡು-
ಗೊರೆಯ ತಂದವು.

ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಒಂದು
ಹಾಡು ಹೇಳಿತು
ಆನೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರಡಿ
ತಬಲ ಹೊಡೆಯಿತು – ನರಿ
ತಾಳ ಹಾಕಿತು – ಕೋತಿ
ಡಾನ್ಸು ಮಾಡಿತು.

ಕತ್ತೆ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ
ನಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟವು
ಸಾಕು ಮೊದಲು ನಿಲ್ಸು ಅಂತ
ಬೇಡಿಕೊಂಡವು!
*****

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್
Latest posts by ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್ (see all)