ಹೊಂಗೆ
ಮರದಡಿ
ಗಂಗೆಯಾಗಿ
ಮಲಗಿದೆ
ತಂಪಿನ
ನೆರಳು.
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)