ಗೋಲು ಗೋಲು ಗೋಲಾಕಾರ
ಪರಿಭ್ರಮಿಸುವ ರೊಟ್ಟಿ
ಬೀದಿಯಳೆಯುತ್ತಲೇ
ಒಳಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ
ಬತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆ ಮಹಾ ಬೆಳಕಿನಲಿ
ಮಿಂದು ತಣಿಯುತ್ತದೆ
ವಿರಕ್ತಿಯಲಿ ಅಂತರಂಗ ಮಾಗಿಸಿ
ತಾನು ತಾನಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ
ಬಹಿರಂಗದಲಿ ಹಸಿವೆಗೆ
ಸುಮ್ಮನೆ ಮಣಿಯುತ್ತದೆ.
*****